ගුරු.lk - Guru.lk

View as Grid List

16 Books

per page
Set Descending Direction
10 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව 10% Discount
10 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
රු. 1,500.00
රු. 1,350.00
Grade 5 Genius - ශිෂ්‍යත්ව අත්වැල 10% Discount
Grade 5 Genius - ශිෂ්‍යත්ව අත්වැල
රු. 1,500.00
රු. 1,350.00
11 ශ්‍රේණිය ගණිතය 10% Discount
11 ශ්‍රේණිය ගණිතය
රු. 995.00
රු. 895.50
G.C.E. A/L Commerce Stream Accounting+Economic+Business Studies 10% Discount
G.C.E. A/L Commerce Stream Accounting+Economic+Business Studies
රු. 3,500.00
රු. 3,150.00
G.C.E. A/L Chemistry (සිංහල මාධ්‍යය) 10% Discount
G.C.E. A/L Chemistry (සිංහල මාධ්‍යය)
රු. 1,500.00
රු. 1,350.00
Out of stock
G.C.E. A/L Biology (සිංහල මාධ්‍යය) 10% Discount
G.C.E. A/L Biology (සිංහල මාධ්‍යය)
රු. 1,500.00
රු. 1,350.00
Out of stock
G.C.E. A/L Combined Maths (සිංහල මාධ්‍යය) 10% Discount
G.C.E. A/L Combined Maths (සිංහල මාධ්‍යය)
රු. 1,500.00
රු. 1,350.00
Out of stock
G.C.E. A/L Physics (සිංහල මාධ්‍යය) 10% Discount
G.C.E. A/L Physics (සිංහල මාධ්‍යය)
රු. 1,500.00
රු. 1,350.00
Out of stock
G.C.E. A/L Economics (සිංහල මාධ්‍යය) 10% Discount
G.C.E. A/L Economics (සිංහල මාධ්‍යය)
රු. 1,500.00
රු. 1,350.00
Out of stock
G.C.E. A/L Accounting (සිංහල මාධ්‍යය) 10% Discount
G.C.E. A/L Accounting (සිංහල මාධ්‍යය)
රු. 1,500.00
රු. 1,350.00
Out of stock
G.C.E. A/L Science Stream Biology+Chemistry+Physics 10% Discount
G.C.E. A/L Science Stream Biology+Chemistry+Physics
රු. 3,500.00
රු. 3,150.00
Out of stock
G.C.E A/L Maths Stream (New Syllabus) Maths+Chemistry+Physics 10% Discount
G.C.E A/L Maths Stream (New Syllabus) Maths+Chemistry+Physics
රු. 3,500.00
රු. 3,150.00
Out of stock
View as Grid List

16 Books

per page
Set Descending Direction
Copyright © 2016 Sigma Digital (Pvt) Ltd. All rights reserved.