මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමේ දී හෝ පොතක් මිලදීගැනීමේ දී ඇති වන ඕනෑම ගැටළුවක් සඳහා අප හෝ අපගේ සේවාව ගැන අවශ්‍යය ඕනෑම විස්තරයක් දැන ගැනීම සඳහා අප අමතන්න.

අපගේ දුරකථන අංකය 071-9 44 88 99

E-mail: [email protected]

Like us on Facebook:  https://www.facebook.com/granthaDotLk/


Operation Office Location :

No. 6A/39, New Galle Road, Koralawella, Moratuwa.

Registered Business Address :

No. 12B, Jayanthi Mawatha, Egoda Uyana, Moratuwa.

Call Us
අපට කතා කරන්න

071 9448899

Email Us
ඊමේල් කරන්න

[email protected]

අපි සිටිනා තැන

Google Map of Grantha.lk

Facebook පිටුව

Back to Top