මීෂා - Pre Order 30% Discount
මීෂා - Pre Order
ර. 550.00
ර. 385.00
අපොයියාව 20% Discount
අපොයියාව
ර. 400.00
ර. 320.00
ත්‍රිත්ව 30% Discount
ත්‍රිත්ව
ර. 700.00
ර. 490.00
සෙංකොට්ටං 20% Discount
සෙංකොට්ටං
ර. 450.00
ර. 360.00
එක දවසක් රෑ 20% Discount
එක දවසක් රෑ
ර. 450.00
ර. 360.00
නිදන විල 30% Discount
නිදන විල
ර. 600.00
ර. 420.00
Out of stock
බෝම්බ තුනක් 30% Discount
බෝම්බ තුනක්
ර. 600.00
ර. 420.00
ගෝහාර් 30% Discount
ගෝහාර්
ර. 1,000.00
ර. 700.00
ගිකෝර් 30% Discount
ගිකෝර්
ර. 300.00
ර. 210.00
විකිණී අවසන් 30% Discount
විකිණී අවසන්
ර. 620.00
ර. 434.00
මාණික්කාවත 20% Discount
මාණික්කාවත
ර. 450.00
ර. 360.00
12. 12. 12 10% Discount
12. 12. 12
ර. 800.00
ර. 720.00
Out of stock
See more Trending books...

Grantha New Arrivals - ග්‍රන්ථ සමාගමේ නව ප්‍රකාශන
මංමුලා වූ ආර්යාව 30% Discount
මංමුලා වූ ආර්යාව
ර. 800.00
ර. 560.00
එකම හඳක් යට 30% Discount
එකම හඳක් යට
ර. 500.00
ර. 350.00
අඳුරු සක්මන 30% Discount
අඳුරු සක්මන
ර. 450.00
ර. 315.00
බෝම්බ තුනක් 30% Discount
බෝම්බ තුනක්
ර. 600.00
ර. 420.00
දමරඣ (2nd Print - Pre Order) 30% Discount
දමරඣ (2nd Print - Pre Order)
ර. 1,200.00
ර. 840.00
Out of stock
නිදන විල 30% Discount
නිදන විල
ර. 600.00
ර. 420.00
Out of stock
විකිණී අවසන් 30% Discount
විකිණී අවසන්
ර. 620.00
ර. 434.00
ප්‍රථම ප්‍රේමය 30% Discount
ප්‍රථම ප්‍රේමය
ර. 450.00
ර. 315.00
රක්තඝෝර 30% Discount
රක්තඝෝර
ර. 600.00
ර. 420.00
සිඳු දිගැසිය 30% Discount
සිඳු දිගැසිය
ර. 600.00
ර. 420.00

මීෂා - Pre Order 30% Discount
මීෂා - Pre Order
ර. 550.00
ර. 385.00
අපොයියාව 20% Discount
අපොයියාව
ර. 400.00
ර. 320.00
ත්‍රිත්ව 30% Discount
ත්‍රිත්ව
ර. 700.00
ර. 490.00
සෙංකොට්ටං 20% Discount
සෙංකොට්ටං
ර. 450.00
ර. 360.00
එක දවසක් රෑ 20% Discount
එක දවසක් රෑ
ර. 450.00
ර. 360.00
නිදන විල 30% Discount
නිදන විල
ර. 600.00
ර. 420.00
Out of stock
බෝම්බ තුනක් 30% Discount
බෝම්බ තුනක්
ර. 600.00
ර. 420.00
12. 12. 12 10% Discount
12. 12. 12
ර. 800.00
ර. 720.00
Out of stock
ගිකෝර් 30% Discount
ගිකෝර්
ර. 300.00
ර. 210.00
විකිණී අවසන් 30% Discount
විකිණී අවසන්
ර. 620.00
ර. 434.00
මාණික්කාවත 20% Discount
මාණික්කාවත
ර. 450.00
ර. 360.00
ගෝහාර් 30% Discount
ගෝහාර්
ර. 1,000.00
ර. 700.00

Editors' Picks
දමරඣ (2nd Print - Pre Order) 30% Discount
දමරඣ (2nd Print - Pre Order)
ර. 1,200.00
ර. 840.00
Out of stock
නිදන විල 30% Discount
නිදන විල
ර. 600.00
ර. 420.00
Out of stock
විකිණී අවසන් 30% Discount
විකිණී අවසන්
ර. 620.00
ර. 434.00
ශිව කෘති ත්‍රිත්වය 20% Discount
ශිව කෘති ත්‍රිත්වය
ර. 3,200.00
ර. 2,560.00
ගායා 30% Discount
ගායා
ර. 400.00
ර. 280.00
Out of stock

New Products
එළියකන්ද වධ කඳවුර 10% Discount
එළියකන්ද වධ කඳවුර
රු. 450.00
රු. 405.00
ටිමීගේ වික්‍රමය 20% Discount
ටිමීගේ වික්‍රමය
රු. 200.00
රු. 160.00
අපරාධය හා දඬුවම - 3 10% Discount
අපරාධය හා දඬුවම - 3
රු. 750.00
රු. 675.00
පොඩි නංගී 20% Discount
පොඩි නංගී
රු. 125.00
රු. 100.00
Out of stock
එදා සඳමයි 10% Discount
එදා සඳමයි
රු. 650.00
රු. 585.00
Out of stock
බර්ට්‍රම්ස් හෝටලේ 20% Discount
බර්ට්‍රම්ස් හෝටලේ
රු. 550.00
රු. 440.00
Out of stock
මේ බදාද‍නං බෑ 20% Discount
මේ බදාද‍නං බෑ
රු. 400.00
රු. 320.00
Out of stock
සාගත මහරහතන් වහන්සේ 10% Discount
සාගත මහරහතන් වහන්සේ
රු. 200.00
රු. 180.00
Out of stock
නිහඬ හඬ 10% Discount
නිහඬ හඬ
රු. 250.00
රු. 225.00
Out of stock
නිරෝධායන චාරිකාව 20% Discount
නිරෝධායන චාරිකාව
රු. 450.00
රු. 360.00
අගසි 10% Discount
අගසි
රු. 625.00
රු. 562.50
නෘත්‍ය වීමංසා 20% Discount
නෘත්‍ය වීමංසා
රු. 375.00
රු. 300.00
රජ මාවත 20% Discount
රජ මාවත
රු. 475.00
රු. 380.00
කැඩපත් දහයක් 20% Discount
කැඩපත් දහයක්
රු. 350.00
රු. 280.00
Out of stock
බාණ කුසුම් 15% Discount
බාණ කුසුම්
රු. 650.00
රු. 552.50
මීෂා - Pre Order 30% Discount
මීෂා - Pre Order
රු. 550.00
රු. 385.00
ඊජිප්තු විනිසුරු - Hot Deals
ඊජිප්තු විනිසුරු - Hot Deals
රු. 2,240.00
රු. 1,700.00
Out of stock

Lowest Price

අඩුම මිල - 80% දක්වා වට්ටම්

80%, 50%, 35%, 30%, 20%, 15%, 10% ලෙස ඔබ මිලදී ගන්නා සෑම පොතකටම වට්ටමක්.

World Wide Delivery

ලොව පුරා බෙදා හැරීම

ඔබ කැමතිම පොත් ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව.

Cash On Delivery

Cash On Delivery

පොත් නිවසටම ගෙන්වාගෙන මුදලින් ගෙවීමේ පහසු කම.

Online Payment

Online Payment

Credit Card, Bank Deposit, EZCash ආදී අන්තර්ජාල ගෙවීම් ක්‍රම රැසක් භාවිතයෙන් මුදල් ගෙවීම. 

පොත් 9000කට වඩා අප සතුව ඇත. සියලුම පොත් නැරඹීම සඳහා මෙතැනට යන්න. ඔබට අවශ්‍ය පොත සොයා ගැනීමට නොහැකිනම් අපව අමතන්න (071 9448899). නැතිනම් අපගේ facebook පිටුවට message කරන්න.

Call Us
අපට කතා කරන්න

071 9448899

Email Us
ඊමේල් කරන්න

[email protected]

අපි සිටිනා තැන

Google Map of Grantha.lk

Facebook පිටුව

Copyright © 2016 Sigma Digital (Pvt) Ltd. All rights reserved.