කේන්දරේ.com -Kendare.com (6 month subscription)

රු. 3,000.00
In stock
SKU
kendare-com-6-month-subscription

නව අංග

 • පොරොන්දම් ගැලපීම. (ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ භාවිතා වන විවිධ ක්‍රම ඇතුලය.)
 • අශ්ඨ කූඨ ගැලපීම
 • විසි පොරොන්දම්
 • දස පොරොන්දම්
 • ආරූඩ පාද ගණනය
 • ග්‍රහයන්ගේ උච්ච නීච සතුරු භාවය
 • ග්‍රහයන් වක්‍ර ද නිවෘත ද යන බව

සියළුම පහසුකම්

කේන්ද්‍ර සටහන් ගණනය

 • ලග්න, නවාංශක, පඤ්චාඞග සහිත කේන්ද්‍ර සටහන්
 • ක්‍රිෂ්ණමූර්ති භාව කේන්ද්‍රය
 • විම්ශෝත්තරී, අශ්ටෝත්තරී දසා
 • වාස්තු ඒකාදශ වර්ගය
 • මුද්‍රණ පිටපත් ලබාගැනීමේ හැකියාව
 • Google Map හරහා ලොව ඕනෑම තැනකට කේන්ද්‍රය ගණනය කිරීමේ හැකියාව ( අක්ෂාංශ, දේශාංශ සහ වේලා කලාප ආදිය ඉබේ සැකසීම)
 • ආරූඩ පාද ගණනය
 • ග්‍රහයන්ගේ උච්ච නීච සතුරු භාවය
 • ග්‍රහයන් වක්‍ර ද නිවෘත ද යන බව

පොරොන්දම් ගැලපීම. (ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ භාවිතා වන විවිධ ක්‍රම ඇතුලය.)

 • අශ්ඨ කූඨ ගැලපීම
 • විසි පොරොන්දම්
 • දස පොරොන්දම්

ශබ්ද විද්‍යාවේ යෝනි ගණනය කිරීම

පංචාංග ලිත් පිටුව

Write Your Own Review
You're reviewing:කේන්දරේ.com -Kendare.com (6 month subscription)
Back to Top
Related Products